ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ นายอำเภอ เล่ม 2 เศรษฐา เณรสุวรรณ  (อ่าน 10 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

03-07-2019 , 11:21:38
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1578
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ นายอำเภอ เล่ม 2 เศรษฐา เณรสุวรรณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4749

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ นายอำเภอ เล่ม 2 เศรษฐา เณรสุวรรณ
ผู้แต่ง : เศรษฐา เณรสุวรรณ (อ.แม็ก) นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 73
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : 2561
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
 
เนื้อหา
หมวด 1 กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
1.3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1.6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
1.7 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
1.8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
1.9 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1.10 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2540
1.12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1.13 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
1.14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 
หมวด 2 กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
2.1 กระทรวงมหาดไทย
2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 - 2564
2.3 กรมการปกครอง
2.4 แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2560 - 2564
 
หมวด 3 หลักการบริหารและการวางแผนยุทธศาสตร์
3.1 หลักการบริหารเบื้องต้น
3.2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
3.3 เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่
3.4 การวางแผนยุทธศาสตร์
3.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
 
หมวด 4 ความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
4.3 ประชาคมอาเซียน
4.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 ศาสตร์แห่งพระราชา
4.6 Thailand 4.0
 
หมวด 5 หลักกฎหมายทั่วไป
5.1 หลักกฎหมายอาญา
5.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5.3 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)